Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Nowy Kawęczyn

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko