www.rcps-lodz.pl

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XLIV/544/17  z dnia 24 października 2017 r. przyjął program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”.

Celem wprowadzenia Karty Seniora jest: promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów; wzmocnienie kondycji finansowej seniorów; zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego; umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Program Karta Seniora Województwa Łódzkiego obejmuje szereg ulg i zniżek dla seniorów, które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy.

Informacje dotyczące programu, wnioski oraz aktualny katalog usług dostępne są na stronie: www.rcps-lodz.pl w zakładce SENIORZY.

 

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko