Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza do składania ofert na stanowisko sprzątaczka w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 grudnia 2017 r.

MIEJSCE: Sekretariat Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie (pokój nr 8).

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko