“Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn”

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, oraz na stronie internetowej www.ugkaweczyn.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn”.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – sekretariat@ugkaweczyn.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowy Kawęczyn.
Dokumenty do pobrania:

sprawdź również

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH MARZEC 2024 R.