STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 KWIETNIA 2016 R.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVI/74/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 marca 2016 r. obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki:

  • za 1 m3 wody pobieranej bezpośrednio na nieruchomości od odbiorcy – 2, 16 zł brutto;
  • za 1 m3 wody pobieranej przez odbiorcę w punkcie czerpalnym – 2, 16 zł brutto;
  • za 1 m3 ścieków odprowadzanych bezpośrednio z nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn – 3,08 zł brutto,
  • za 1 m3 ścieków dowożonych do urządzeń kanalizacyjnych ( punkt zlewny) stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn – 8,28 zł brutto. Opłata za beczkę wynosi 57,99 zł brutto.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko