Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zarządzeniem nr 20/2023 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn informujemy, ze rozpoczynają się kontrole przestrzegania ww. przepisów.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn celem okazania:

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  2. dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym  upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn od maja br. rozpoczynają kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 46 831 42 89 w.21, pokój nr 7.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …