szambiarka
www.pixabay.com/pl

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź.zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (szamba) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z instrukcją eksploatacji) obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności wydane przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn (WYKAZ).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z póź. zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina została upoważniona do przeprowadzania kontroli nieruchomości. Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do tutejszego Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów uiszczenia opłaty za usługę. Przedstawione rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu  nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z póź. zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Harmonogram kontroli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, którzy nie zgłosili zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji o niezwłoczne złożenie informacji na formularzu dostępnym na stronie Gminy (FORMULARZ).

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …