fot.:pixabay.com

Wyniki otwartego konkursu

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy,

w dniu 12 kwietnia 2019 r. wybrano:

  1. Gminny Klub Sportowy „MANCHATAN”, 96-115 Nowy Kawęczyn, któremu przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) na realizację ww. zadania.

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …