Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze.

Oferty osób przystępujących do konkursu należy składać w terminie do 31 lipca 2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie lub za pośrednictwem poczty.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko