fot. pixabay.com

Szacowanie szkód w związku z wiosennymi przymrozkami

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że w związku z przymrozkami wiosennymi  –  w oparciu o wytyczne i zarządzenie Wojewody oraz informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  rolnicy, u których wystąpiły  znaczne  szkody głównie w  sadach i  uprawach wieloletnich  mogą wystąpić   z   wnioskiem  o ich oszacowanie   przez gminną  komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych (przedstawiciele: Urzędu Gminy,  ODR,  Izby Rolniczej), składając  stosowny  i prawidłowo  wypełniony  wniosek (drukowanymi literami, czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem) w nieprzekraczalnym terminie   do   2.06.2017 r.  (piątek)  do godz. 14.30.                          

                            Proszę o zachowanie terminowości.

             Do wniosku (zgodnie z zaleceniami i procedurą) należy dołączyć kopię  wniosku  złożonego w Agencji  o przyznanie płatności bezpośrednich na 2017 r., zwracając  szczególną  uwagę,  aby suma powierzchni wszystkich upraw w gospodarstwie, w tym pow. uprawy uszkodzonej – oświadczenie Nr 1 była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat, a posiadając zwierzęta gospodarskie  należy także  wypełnić oświadczenie  Nr 2.

 

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać poniżej.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …