Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) Gmina Nowy Kawęczyn ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
  1. określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
  2. określenie sieci komunikacyjnej: obszar objęty przedmiotem zamówienia – obsługa linii lub sieci komunikacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.
  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje się nie wcześniej niż rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Nowy Kawęczyn, dnia 23 października 2015 r.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko